Pokaż menuZamknij menumenu

Pytania i odpowiedzi

Do publikacji 19.03.2020

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi zapytaniami o możliwość przedłużenia naboru w Konkursie w związku z panującą pandemią, informujemy, iż decyzja w tej sprawie zostanie opublikowana w ostatnim tygodniu marca br.

1. Czy organizator dopuszcza możliwość wykorzystania innego wejścia na wystawę stałą  niż wskazanego w materiałach pomocniczych?

TAK (po uzgodnieniu z projektantami budynku).

2. Czy wejście na wystawę czasową będzie realizowane z Galerii Panoramy Dawnego Lwowa?

TAK (jest kilka wejść na wystawy czasowe, m.in. z Galerii PDL).

Data publikacji 10.03.2020

1. Czy Panorama Lwowska musi być za szybą?
Panorama Lwowska powinna być zabezpieczona przed negatywnym wpływem warunków zewn. (kurz, brud) i przed wahaniami temp. i wilgotności oraz przed ewentualnym zniszczeniem przez zwiedzających Muzeum.

2. Jak będą wykończone ściany w holu?
Projekt wykończenia wnętrz holu i sal wystawowych będzie zlecany oddzielnie wraz projektem aranżacji wystawy i uzgadniany z projektantem budynku WXCA Sp. z o. o.
Zgodnie z wizją projektantów budynku w holu wejściowym oraz w przestrzeniach wystawienniczych planuje się wykończenie ścian betonem architektonicznym. Uczestnik konkursu może jednak zaproponować zmianę w tym zakresie.

3. Czy wentylacja i klimatyzacja przewiduje/dopuszcza budowanie ścianek działowych w głównej sali?
Projekt wentylacji dopuszcza wykonanie ścian działowych w przestrzeniach wystawienniczych, jednak pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia ich lokalizacji z projektantem wentylacji i klimatyzacji / budynku.

4. Jakie jest aktualne logo fundacji Lubomirskich?
Muzeum Książąt Lubomirskich jest częścią Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i obecnie nie posługuje się osobnym logo. ZNiO zakłada, że w przyszłości, szczególnie po otwarciu MKL dla publiczności, muzeum to będzie posiadać indywidualną identyfikację wizualną.
Uczestnicy konkursu mogą zaproponować w pracach konkursowych identyfikację wizualną muzeum.

5. Kiedy będzie gotowy projekt budowlany WXCA?
Projekt budowlany już jest opracowany przez WXCA Sp. z o.o., obecnie opracowywany jest projekt wykonawczy.

6. Jak jest wykończona podłoga w holu na piętrze?
W holu wejściowym oraz przestrzeniach wystawienniczych planuje się wykonanie posadzek betonowych w kolorze szarym.

7. Jak jest wykończona podłoga w salach wystawowych?
Odp. Jak na pkt 6

8.  Jak są wykończone ściany w holu na piętrze
Odp. jak pkt 2

9. Jak są wykończone ściany w salach wystawowych?
Odp. jak pkt 2

10. Jak wykończone są drzwi? czy w trakcie wystawy będą zamknięte czy otwarte?
Projekt wykończenia wnętrz holu i sal wystawowych będzie zlecany oddzielnie wraz projektem aranżacji wystawy i uzgadniany z projektantem budynku WXCA Sp. z o.o.

11. Czy drzwi otwierać się będą zgodnie z rysunkami 90 stopni?
Odp. jak pkt 10

12. Jak wykończony będzie strop w holu?
Stropy w holu wejściowym i przestrzeniach wystawienniczych zaprojektowano jako żebrowe z betonu architektonicznego. Nie przewiduje się montażu sufitów podwieszanych w wyżej wymienionych przestrzeniach.

13. Jak wykończony będzie strop w sali wystawowej?
Odp. jak pkt 12

14. Poproszę o rysunek sufitów lub stropów w wersji dwg
Stropy w holu wejściowym i przestrzeniach wystawienniczych zaprojektowano jako betonowe, żebrowe z żebrami o wymiarach: wys. 70 cm. i szer. 30 cm. oraz rozstawie co ok. 100 cm. Szczegółowy rysunek stropu będzie opracowany w ramach projektu wykonawczego.

15. Czy okna będą wyposażone w filtry umożliwiające eksponowanie dzieł sztuki w pomieszczeniu z oknami?
Tak.

16. Jakie meble będą wystawione na ekspozycji stałej?
Odp. jak pkt 10

Data publikacji 19.02.2020

“Warunkiem udziału w Konkursie jest udokumentowanie przez Uczestnika Konkursu doświadczenia tj. przedstawienie w Załączniku nr 1a informacji o co najmniej jednej opracowanej koncepcji aranżacji wystawy, wykorzystującej obiekty sztuki, w tym obiekty zabytkowe, udostępnionej zwiedzającym w  okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania Prac konkursowych oraz dołączenie referencji potwierdzających wykonanie i realizację w/w wystawy lub wystaw. Gdy dołączenie referencji nie będzie możliwe, Organizator dopuszcza możliwość złożenia innych dokumentów urzędowych lub prywatnych potwierdzających spełnienia wymogu doświadczenia, za wyjątkiem oświadczeń Uczestnika konkursu. W przypadku Uczestników Konkursu, którzy wspólnie biorą udział w Konkursie warunek powyższy uważa się za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Uczestników udokumentuje spełnienie w/w warunku.”

Czy musi to być tylko i wyłącznie projekt wystawy? Czy może to być architekt budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, będący także artystą plastykiem, a więc osobą mającą dużą styczność z muzealnictwem sztuki?

Warunek doświadczenia należy spełnić poprzez dołączenie do formularza zgłoszenia referencji (np. dołączyć można list od inwestora, czy zamieścić katalog lub inną publikację po-projektową etc.) potwierdzających opracowanie koncepcji aranżacji wystawy z wykorzystaniem obiektu sztuki, która to została zrealizowana i udostępniona zwiedzającym w okresie ostatnich 10 lat. Samo wykształcenie lub wykonywany zawód zaś nie jest spełnieniem warunku doświadczenia.

Czy dobrze rozumiemy, że konkurs nie wymaga uprzedniego zgłoszenia? Całość dokumentów zgłoszeniowych składamy wraz z pracą konkursową w kwietniu?

Tak, konkurs nie wymaga uprzedniego zgłoszenia. Całość dokumentów należy złożyć jednorazowo zgodnie z zapisami w Regulaminie.

Czy uczestników konkursu obowiązuje termin zgłoszeń chęci udziału w konkursie? Jeśli tak to jaki?

Nie.

Jakie dokumenty należy dostarczyć by spełnić wytyczne kwalifikacyjne uczestników konkursu w zakresie wymogu doświadczenia? Czy opisywane w regulaminie referencje mają być od inwestora czy też wystarczą od architekta prowadzącego rzeczony projekt referencyjny?

Należy skutecznie potwierdzić spełnienie warunku doświadczenia, np. dołączyć list od inwestora, czy zamieścić katalog lub inną publikację po-projektową.

Na jakiej postawie będzie się odbywać kwalifikacja w zakresie referencji ?

Wszystkie referencje będą sprawdzane przez Sekretarza Konkursu poprzez kontakt z inwestorem.

Czy, a jeśli tak to kiedy zostanie udostępniona lista eksponatów?

Wszystkie informacje dodatkowe dot. muzealiów zostały opublikowane 31.01.2020 “Fragment wstępnego scenariusza”. Organizator nie planuje dodatkowych publikacji w tym zakresie. 

Jaki procentowy udział poszczególnych typów eksponatów należy ująć w projekcie ?

Organizator nie stawia takich wymagań.

Czy zostaną udostępnione wymogi konserwatorskie dot. zasad przechowywania oraz eksponowania poszczególnych typów eksponatów ?

Wymagane dla projektowanego Muzeum warunki konserwatorskie w pomieszczeniu (temperatura, wilgotność, brak światła dziennego) będą zapewnione przez projektantów budynku. Obiekty wymagające specjalnych parametrów, będą prezentowane w gablocie z klimatyzacją precyzyjną. Dodatkowo obiekty w Gabinecie prac na papierze, ze względu na wymogi konserwatorskie (wrażliwość papieru na światło) muszą być wymieniane (wystawa zmienna), a zaproponowane rozwiązania muszą umożliwić utrzymanie założonych przez konserwatorów w przestrzeniach temperatur i wilgotności, i nie mogą ich zaburzać – światło ledowe (bez promieniowania UV i promieniowania podczerwonego), o ograniczonym natężeniu oświetlenia: dla papieru do 50 lux, dla obrazów i metalu do 300 lux. 

Czy druk plansz na pcv oznacza że możemy wydrukować plansze na papierze i przykleić je na pcv czy też wydrukować bezpośrednio na pcv ?

Prace będą prezentowane jury a później podczas wystawy pokonkursowej, zatem wybrane rozwiązanie powinno być estetyczne i trwałe.

 

Data publikacji 10.02.2020

Dlaczego publikując odpowiedź na pytania, Organizator konkursu nie cytuje samego pytania?

Od dn. 07.02.2020 na życzenie potencjalnych Uczestników konkursu publikowane będą wszystkie pytania i odpowiedzi, które zostały zarejestrowane i dotyczą treści i zakresu Regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji aranżacji wystawy stałej Muzeum Książąt Lubomirskich, z zastrzeżeniem: Rozdział I p. 5.4.  

Dlaczego w konkursie na projekt koncepcji aranżacji stałej wystawy Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu nie ma ani jednego projektanta?

Wybór członków jury nastąpił w drodze konsultacji między Organizatorem i Zlecającym Konkurs. Strony ustaliły, iż dla pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu koncepcyjnego, o którym mowa, nie ma potrzeby, aby w Jury zasiadał projektant. Jury może zaprosić ekspertów ze szczegółowym doświadczeniem i/lub uprawnieniami, jeśli uzna to za niezbędne, o czym także mowa szczegółowo w Regulaminie.   

Czy jako student mogę brać udział w konkursie na koncepcję aranżacji wystawy stałej w Muzeum Książąt Lubomirskich?

Kryterium wykształcenia nie jest ujęte w procedurze o przystąpieniu do konkursu. Wymagane jest potwierdzenie kryterium doświadczenia, opisane w Regulaminie.

 

Data publikacji 7.02.2020

W związku z prośbami zainteresowanych od dziś udostępniamy odpowiedzi na pytania, które zostały przesłane na adres konkurs.mkl@arttransparent.org i dotyczą Regulaminu Konkursu – cytując konkretne pytanie Uczestnika. Prosimy jednocześnie o zadawanie pytań w sposób precyzyjny i unikanie w ich treści komentarzy niezwiązanych z zadaniem konkursowym, tj. przygotowaniem „koncepcji aranżacji wystawy”. 

Jednocześnie przypominamy, iż konkurs nie jest prowadzony na podstawie Prawa Zamówień Publicznych, a na podstawie Regulaminu Konkursu. Zgodnie z zapisami w Regulaminie, konkurs ma charakter koncepcyjny, jest adresowany do szerokiej grupy uczestników i dotyczy zaproponowania “wstępnego projektu scenograficznego aranżacji wystawy”, a nie realizacji (na tym etapie) szczegółowego i zamkniętego scenariusza wystawy, a przekazywane wytyczne “stanowią materiał pomocniczy. Ich zadaniem jest wprowadzenie uczestników konkursu w materię programową Muzeum Książąt Lubomirskich” i że “sposób interpretacji zawartych w tym dokumencie informacji jest samodzielnym zadaniem projektantów” oraz że, jak zapisano w Regulaminie, do zaprezentowania swojej koncepcji scenograficznej “Uczestnicy konkursu mogą swobodnie wybrać zakres i sposób wykorzystania poszczególnych wątków merytorycznych”.

Prosimy o udostępnienie wydanej przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich publikacji  “Muzeum Lubomirskich 1823 – 1940” autorstwa Beaty Długajczyk i Leszka Machnika w formie elektronicznej.

Nie ma możliwości udostępnienia w/w publikacji w formie elektronicznej. Drukowane egzemplarze do wglądu są dostępne w czytelni głównej Biblioteki Ossolineum przy ul. Szewskiej 37 we Wrocławiu oraz w siedzibie fundacji Art Transparent przy ul. Ofiar Oświęcimskich ½ we Wrocławiu. Na uzasadnioną prośbę Uczestnika konkursu i po pokryciu kosztów przesyłki możliwe jest otrzymanie egzemplarza książki w formie analogowej (wydrukowanej).

Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowanego budynku, w której ma zostać zlokalizowana wystawa stała w formie edytowalnych plików wektorowych – np. AutoCad (*.dwg) lub podobnych.

Z dniem 31.01.2020 zostały opublikowane pliki w AutoCad (.dwg) z dokumentacją projektową.

Prosimy o sprecyzowanie rodzaju, ilości i skali rysunków, w jakiej ma zostać zaprezentowany projekt koncepcji wystawy.

Zgodnie z Regulaminem konkurs ma charakter koncepcyjny, stąd nie określa się szczegółowo takich kwestii jak rodzaj, liczba czy skala rysunków, dając w tym zakresie dowolność autorom prac.

Prosimy o precyzyjne określenie rangi kryteriów (zarówno podstawowych, jak i dodatkowych) oceny prac konkursowych (np. procentowo lub punktowo).

Organizator nie planuje dodatkowo precyzować kryteriów oceny prac.

Prosimy o podanie budżetu planowanej inwestycji.

Organizator oraz Zakład Narodowy im. Ossolińskich nie udzielają takich informacji.

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, czy termin składania wniosków o dopuszczenie do konkursu jest taki sam jak termin składania prac konkursowych. Jeżeli wniosek należy złożyć wcześniej, to proszę o podanie terminu.

Informujemy, że zgodnie z zapisami w Regulaminie konkurs jest jednoetapowy. Stąd prace konkursowe wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy dosłać w jednej przesyłce do 20.04.2020r.

Czy jest możliwość otrzymania inwentarza dzieł i zabytków, wraz z wymiarami, które znajdują się w zbiorach Muzeum? Czy Organizatorzy mogą wskazać listę dzieł i zabytków o szczególnej wartości, które powinny zostać uwzględnione przez Uczestników konkursu w aranżacji wystawy, czy też wybór dzieł leży całkowicie w gestii Uczestników konkursu?

Informację dodatkowe zostały zawarte w materiałach dot. fragmentu scenariusza wystawy opublikowanych 5.02.2020. Organizator pozostawia dowolność Uczestnikom w wyborze dzieł i zabytków.

Dlaczego w jury kierowanego do wystawienników konkursu projektowego nie zasiada ani jeden projektant, wystawiennik, scenograf, architekt wnętrz lub architekt mający wykształcenie, wiedzę i doświadczenie w czytaniu dokumentacji projektowej? Wydaje się to szczególnie istotne w sytuacji, gdy ekspozycja będąca przedmiotem konkursu ma zostać umieszczona w budynku, który jeszcze nie istnieje, jury będzie musiało zrozumieć zatem nie tylko samą wystawę, ale i wnętrza, w których będzie ona zlokalizowana.

Skład Jury został opracowany przez Organizatora w ścisłej współpracy ze Zlecającym Konkurs, tj. Zakładem Narodowym im. Ossolińskich. Osoby zasiadające w Jury posiadają wiedzę, doświadczenie i kompetencje pozwalające poddać rzetelnej ocenie prace nadesłane na konkurs koncepcyjny dotyczący aranżacji wystawy. W razie potrzeby konsultacji specjalistycznych, np. w zakresie rozwiązań architektonicznych, multimedialnych czy konserwatorskich, jury wspierać będą dodatkowi eksperci. Lista ekspertów zaproszonych do przedstawienia dodatkowych opinii zostanie opublikowana po rozstrzygnięciu konkursu.

Dlaczego w jury konkursu na ekspozycję zlokalizowaną w nowo projektowanym, nie istniejącym jeszcze budynku, nie ma przedstawiciela pracowni, która ów budynek zaprojektowała i rozumie jego specyfikę zarówno przestrzenną czy funkcjonalną jak i techniczną (np. instalacyjną, ochrony p. poż., itp.). Czy w jury konkursu jest osoba, która by te zagadnienia rozumiała (np. architekt z uprawnieniami)?

Istniejące uregulowania nie pozwalają wykluczyć, iż pracownia będąca autorem projektu Muzeum Książąt Lubomirskich stanie do konkursu na koncepcję aranżacji wystawy stałej powstającego budynku. W razie potrzeby konsultacji specjalistycznych, np. w zakresie rozwiązań architektonicznych, multimedialnych czy konserwatorskich, jury wspierać będą dodatkowi eksperci. Lista ekspertów zaproszonych do przedstawienia dodatkowych opinii zostanie opublikowana po rozstrzygnięciu konkursu.

Prosimy o informację, kto będzie przewodniczącym jury.

Przewodniczącym Jury będzie Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, dr Adolf Juzwenko. 

Prosimy o informację, kto spośród składu jury będzie sprawował funkcję sędziego referenta.

Regulamin Konkursu nie przewiduje takiej funkcji.

Zdając sobie sprawę, że dokument będzie miał roboczy charakter, prosimy o udostępnienie scenariusza wystawy stałej. Konkurs jest konkursem projektowym, nie kuratorskim czy scenariuszowym dlatego powyższe opracowanie jest niezbędne do rzetelnego przygotowania pracy konkursowej.

Zgodnie z zapisem Regulaminu Konkursu (roz. I) – konkurs ma charakter koncepcyjny. Materiały pomocnicze zostały opublikowane 05.02.2020r.

Zdając sobie sprawę, że dokument będzie miał roboczy charakter, prosimy o udostępnienie listy muzealiów, które mają zostać umieszczone na wystawie stałej.

Materiały pomocnicze zostały opublikowane 05.02.2020r.

Czy Organizator konkursu może podać maksymalną kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na produkcję wystawy, która zostanie wykonana na podstawie wybranego projektu?

Organizator oraz Zakład Narodowy im Ossolińskich nie udzielają takich informacji.

Prosimy o oznaczenie na Rzucie kondygnacji umiejscowienia Przedsionka, który opisany został na str. 7 Załącznika nr 2a – Wytyczne merytoryczne;

Publikujemy uzupełnienie informacji w materiałach dodatkowych dn. 07.02.2020.                  

W załączniku 2a – Wytyczne merytoryczne znajduje się informacja, że „w przedsionku planowana jest ekspozycja historii dawnych gabinetów oraz zbrojowni wchodzących w skład Muzeum Książąt Lubomirskich”. Prosimy o informacje, o jakich gabinetach mowa. Czy dotyczy to podziału tematycznego zachowanych zbiorów? Dodatkowo, czy przedsionek ma zostać zaaranżowany jako przestrzeń, w którym znajdowały się gabinety rozumiane jako miejsca do pracy specjalistów z poszczególnych dziedzin – oznaczonych przez poszczególne tematy, czy wyłącznie jako miejsce eksponowania obiektów z różnych dziedzin? Jak zaznaczona ma zostać obecność zbrojowni?

W przedsionku powinna zostać zaproponowana koncepcja aranżacja ekspozycji historii gabinetów, które składają się na kształt Muzeum Książąt Lubomirskich. Informację dodatkowe zostały zawarte w materiałach dot. fragmentu scenariusza wystawy opublikowanych 5.02.2020. Pozostałe informacje dot. historii Muzeum Książąt Lubomirskich znajdują się w rekomendowanej publikacji.

Dodatkowo:

– Zachowane po wojnie zbiory przez kilka ostatnich dziesięcioleci były uzupełniane i opracowywane w ossolińskich gabinetach muzealnych.

– W okresie PRL we włączonym w struktury Polskiej Akademii Nauk Zakładzie im. Ossolińskich utworzono gabinety muzealne zajmujące się pozostałymi we własności Ossolineum zbiorami MKL

– Po ustawowym przywróceniu Zakładowi w 1995 roku statusu samodzielnej fundacji aż do chwili obecnej działają w Ossolineum Gabinet Grafiki i Gabinet Numizmatyczno-Sfragistyczny (obecnie Dział Sztuki i Dział Numizmatyczny), których kolekcje stanowią podstawowy materiał ekspozycyjny dla przygotowywanej wystawy stałej muzeum.

W załączniku 2a – Wytyczne merytoryczne brak wytycznych do aranżacji Skarbca, prosimy o uzupełnienie tych informacji;

W Skarbcu planujemy prezentować miniatury i najcenniejsze złote monety, przykładowo przedstawione we “Fragmentach scenariusza” – informacja dodatkowa opublikowana 5.02.2020.

W załączniku 2a – Wytyczne merytoryczne początkowo opisano Gabinet prac na papierze, w formie pojedynczej, jednak w tekście pojawia się forma mnoga – „gabinety”. Czy Uczestnik konkursu powinien ograniczyć tematykę pomieszczenia do miejsca prezentacji prac na papierze, czy też także innych tematycznych gabinetów, jeżeli tak, to jakich? Prosimy o doprecyzowanie.

Gabinet prac na papierze oraz skarbiec wraz z przedsionkiem – w przedsionku planowana jest ekspozycja historii dawnych gabinetów oraz zbrojowni wchodzących w skład Muzeum Książąt Lubomirskich. Koncepcja gabinetów powinna dążyć do stworzenia kameralnej atmosfery

Czy organizatorzy mogą wskazać na rzucie kondygnacji, gdzie przewidziane jest główne wejście na wystawę?

Wszystkie wejścia na wystawę traktujemy równorzędnie. Z dn. 7.02.2020 zamieszczamy informacje o możliwym umiejscowieniu wejścia głównego na wystawę.

Prosimy o doprecyzowanie opisu zawartości pracy konkursowej. Organizatorzy zaznaczyli jedynie, że „plansze powinny prezentować fragmenty koncepcji aranżacji wystawy stałej Galerii obrazów, skarbca i holu Galerii Panoramy Dawnego Lwowa”, a w wytycznych merytorycznych, iż projekt koncepcyjny „uwzględniając potrzebę ekspozycji artefaktów i dzieł sztuki oraz przekazu historycznego, zawierać wstępne projekty elementów ekspozycyjnych, scenograficznych (w tym również oświetlenia) oraz identyfikacji wizualnej”. Czy Organizator wymaga przestawienia poglądowych widoków aksonometryczny przestrzeni wystawy i poszczególnych, wybranych elementów ekspozycji; widoków perspektywicznych aranżacji? Czy Organizator ma sprecyzowane, w jakiej skali mają zostać przygotowane wydruki części graficznej, czy zostawia dowolność Uczestnikom konkursu? Czy identyfikacja wizualna ma zostać przygotowana jako oddzielna księga znaku?

Organizator pozostawia dowolność Uczestnikom, stąd nie precyzuje szczegółowo widoków, perspektyw ani skali wydruków. W zakresie prezentacji identyfikacji wizualnej nie wymaga się także przygotowania oddzielnej księgi znaku. Ponadto w dniu 5.02.2020 opublikowano fragment scenariusza wystawy.

Czy uczestnik konkursu powinien dostarczyć także część graficzną i opisową w formie elektronicznej (na nośniku w formatach pdf, jpg itp.)?

Uczestnik konkursu może dostarczyć część graficzną także w formie elektronicznej (na nośniku w formatach: pdf lub jpg.)

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie kiedy potencjalny uczestnik Konkursu składa Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami?

Formularz konkursowy powinien być umieszczony w zamkniętej kopercie wraz z kartą identyfikacyjną – Rozdział III p. 3.1.5 Regulaminu – i dołączony do pozostałych części pracy konkursowej, której elementy zostały szczegółowo opisane w p. 3.1. Rozdziału III Regulaminu. 

Czy jest możliwość przesłania pozostałych przekroi (poza A-A i B-B, które znajdują się w plikach do pobrania)?

Obecnie nie ma takiej możliwości.

Czy Organizator Konkursu dopuszcza spełnienie warunków jakie musi spełnić uczestnik Konkursu, opisanych w Rozdziale III ust 2. Regulaminu, na zasadach udostępnienia zasobów zgodnie z Prawem zamówień publicznych tj.:

„Art. 118. 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów se-lekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Nie.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.”?

Nie.

Czy w przypadku braku możliwości przesłania inwentarza dzieł i zabytków, które znaleźć się mają na wystawie Organizator przedstawi przybliżone, planowane ilości obiektów z danej kategorii, tj. np. prace na papierze: szt. 30; malarstwo: szt. 20, numizmatyka: szt. 50 itp.

Informacje dodatkowe dot. zawartości merytorycznej planowanej wystawy zostały opublikowane dn. 05.02.2020

 

Data publikacji: 03.02.2020

*Pytania dotyczące terminu składania prac konkursowych*

Informujemy, iż zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie konkurs jest jednoetapowy. Stąd prace należy nadesłać w terminie do 20.04.2020 roku. Procedurę opisuje Rozdział I p. 6. Obligatoryjna zawartość pracy konkursowej opisana jest w Rozdziale III, pkt. 3.1. Formularz konkursowy powinien być umieszczony w zamkniętej kopercie wraz z kartą identyfikacyjną – ppkt. 3.1.5. Uczestnik konkursu może dostarczyć część graficzną i opisową także w formie elektronicznej (na nośniku w formatach pdf, jpg itp.).

*Pytania dotyczące formy składanych prac*

Organizator daje dowolność uczestnikom w przedstawieniu koncepcji aranżacji wystawy stałej projektowanego muzeum i nie precyzuje szczegółowo widoków ani skali wydruków. W zakresie prezentacji identyfikacji wizualnej Organizator nie prosi o przygotowanie oddzielnej księgi znaku.

Data publikacji: 31.01.2020

*Pytania dot. składu komisji konkursowej. *

Skład Jury został opracowany przez Organizatora w ścisłej współpracy ze Zlecającym Konkurs, tj. Zakładem Narodowym im. Ossolińskich. Osoby zasiadające w Jury posiadają wiedzę, doświadczenie i kompetencje pozwalające poddać rzetelnej ocenie prace nadesłane na konkurs koncepcyjny dotyczący aranżacji wystawy stałej.

W razie potrzeby konsultacji specjalistycznych, np. w zakresie rozwiązań architektonicznych, multimedialnych czy konserwatorskich, jury wspierać będą dodatkowi eksperci. Lista ekspertów zaproszonych do przedstawienia dodatkowych opinii zostanie opublikowana po rozstrzygnięciu konkursu.

Przewodniczącym Jury będzie Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, dr Adolf Juzwenko. Regulamin Konkursu nie przewiduje funkcji Sędziego Referenta.

Odpowiadając na pytanie o udział w Jury przedstawiciela pracowni projektującej budynek, informujemy, że istniejące uregulowania nie pozwalają wykluczyć, iż pracownia będąca autorem projektu budynku Muzeum Książąt Lubomirskich stanie do konkursu na koncepcję aranżacji wystawy stałej.

*Pytania dot. szczegółowego scenariusza wystawy i dodatkowych materiałów merytorycznych. *

Przypominając, iż zgodnie z zapisami w Regulaminie konkurs ma charakter koncepcyjny i dotyczy zaproponowania “wstępnego projektu scenograficznego aranżacji wystawy”, a nie realizacji (na tym etapie) szczegółowego i zamkniętego scenariusza wystawy, a przekazywane wytyczne “stanowią materiał pomocniczy. Ich zadaniem jest wprowadzenie uczestników konkursu w materię programową Muzeum Książąt Lubomirskich” i że “sposób interpretacji zawartych w tym dokumencie informacji jest samodzielnym zadaniem projektantów” oraz że, jak zapisano w Regulaminie, do zaprezentowania swojej koncepcji scenograficznej “Uczestnicy konkursu mogą swobodnie wybrać zakres i sposób wykorzystania poszczególnych wątków merytorycznych”:

– Organizator Konkursu publikował będzie dodatkowe materiały merytoryczne pozwalające na pogłębienie wiedzy Uczestników Konkursu w zakresie planowanej zawartości Wystawy, w tym między innymi najpóźniej 5 lutego udostępni materiały dotyczące Panoramy Plastycznej Dawnego Lwowa, fragmenty wstępnego scenariusza wystawy stałej czy wizerunki przykładowych muzealiów planowanych do zaprezentowania na wystawie;

– Organizator Konkursu w uzasadnionych przypadkach zamierza odpowiadać na szczegółowe pytania i udostępniać Uczestnikom Konkursu dalsze dodatkowe materiały dotyczące wystawy, które mogłyby posłużyć do zaprezentowania autorskiej koncepcji scenograficznej, w tym dotyczące wyboru konkretnych muzealiów do prezentacji na przykładach rozwiązań wystawienniczych (fragmentach wystawy) oddających zamierzenia koncepcyjne projektantów.

* Pytania dot. udostępnienia publikacji  „Muzeum Lubomirskich 1823 – 1940” autorstwa Beaty Długajczyk i Leszka Machnika.*

Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym informujemy, iż drukowane egzemplarze w/w publikacji pozostają do wglądu w czytelni głównej Biblioteki Ossolineum przy ul. Szewskiej 37 we Wrocławiu, jak również w siedzibie fundacji Art Transparent przy ul. Ofiar Oświęcimskich ½ we Wrocławiu. Publikacja jest także dostępna w księgarniach i w sklepach internetowych.

Jednocześnie informujemy, iż nie ma możliwości udostępnienia w/w publikacji w formie elektronicznej.

*Pytania dot. plików projektowych.*

Zgodnie z Regulaminem konkurs ma charakter koncepcyjny, stąd nie określa się szczegółowo takich kwestii jak rodzaj, liczba czy skala rysunków, dając w tym zakresie dowolność autorom prac konkursowych. W związku z pytaniami dot. dostępu do edytowalnych wersji plików projektowych Muzeum Książąt Lubomirskich, z dniem dzisiejszym publikujemy także pliki w rozszerzeniu .dwg.    

*Pytania dot. kryteriów oceny prac konkursowych.*

Konkurs ma charakter otwarty (wymogiem przystąpienia jest kryterium doświadczenia: rozdział III Regulaminu: pp. 1.1 oraz p. 2) i koncepcyjny [rozdział II, pkt. 1]. Kryteria oceny prac konkursowych zostały opisane w Regulaminie [rozdział IV pkt. 2]. Organizator nie planuje dodatkowo precyzować kryteriów oceny prac.

*Pytania dot. dostępu do informacji nt. całkowitego lub częściowego budżetu inwestycji.*

Organizator oraz Zakład Narodowy im. Ossolińskich nie udzielają takich informacji.

Nasz serwis korzysta z cookies w celu analizy odwiedzin.
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności